تمدید شد
1400/09/15

مهلت ارسال مقالات تمدید شد
پژوهشگران گرامی میتوانند تا 1 دی ماه به ارسال مقالات خود بپردازند.
تاریخ برگزاری کنفرانس نیز به 5 دی ماه 1400 انتقال یافت.